ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08155-284661

ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿ acharyacollege@gmail.com

ಸ್ಥಳ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
ಗೌರಿಬಿದನೂರ್-561208, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಜಿಲ್ಲೆ

Acharya Women’s Alumnae

Our alumnae have contributed of different ways for the growth and development of the institution.

  1. Sharing work experience with the present students.
  2. Conducting different cultural activities with the present students.
  3. Guest lectures sessions
  4. Assistance provided to the students for placement training.

List of office bearers

Sl.NO Name Designation Role
1 Dr.R.Aswatha Reddy Principal President
2 Nagamani Alumnae Vice President
3 G.A.Sudershan Associate Professor Co-Chairman
4 Prof. K.Varahamurthy Associate Professor Advisor
5 A.G.NAGARJU Superintendent Advisor
6 V.Uma Typist Treasurer
7 Mamatha Alumnae Secretary