ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08155-284661

ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿ acharyacollege@gmail.com

ಸ್ಥಳ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
ಗೌರಿಬಿದನೂರ್-561208, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಜಿಲ್ಲೆ

ಶೈಕ್ಷ ಣಿಕೆ ವಿಭಾಗ :

  1. B.COM :
    1. Regulations As per the University
    2. With parallel support to Tally Software
  2. B.A :
    1. Regulations As per the University
    2. History, Economics, Political Science