ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08155-284661

ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿ acharyacollege@gmail.com

ಸ್ಥಳ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
ಗೌರಿಬಿದನೂರ್-561208, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಜಿಲ್ಲೆ

ದಾಖಲಾತಿ :

 1. B.COM :
  1. Regulations As per the University
  2. With parallel support to Tally Software
 2. B.A :
  1. Regulations As per the University
  2. History, Economics, Political Science

The aspiring candidate will be shortlisted purley on the basis of merit and Govt. of Karnataka reservation policies.

Documents for Admission required
 1. Original Marks Card of 12 Standard / PUC
 2. Original Transfer Certificate of 12 Standard / PUC
 3. Passport size Photograph (5 No.s)
 4. Proof of Caste and Income Certificate