ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08155-284661

ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿ acharyacollege@gmail.com

ಸ್ಥಳ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
ಗೌರಿಬಿದನೂರ್-561208, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಜಿಲ್ಲೆ

ಐ ಕ್ಯೂ ಎ ಸಿ

As per NAAC guideline IQAC cell incorporated in our college in the year 2006 and IQAC committee is formed as per the NAAC guidelines .

 1. Principal - Chair person IQAC.
 2. Prof - IQAC Coordinator.
 3. Prof. G.A.Sudershan - IQAC Member
 4. K.Visweswarappa - IQAC Member
 5. Secretary N & REA - IQAC Member
IQAC Reports
 1. IQAC Annual Reports - 2006-07
 2. IQAC Annual Reports - 2007-08
 3. IQAC Annual Reports - 2008-09
 4. IQAC Annual Reports - 2009-10
 5. IQAC Annual Reports - 2010-11
 6. IQAC Annual Reports - 2011-12
 7. IQAC Annual Reports - 2012-13
 8. IQAC Annual Reports - 2013-14